آزرم دخت

آزرم دخت

پادشاهى آزرم دخت

یکى دخت دیگر بد آزرم نام ز تاج بزرگان رسیده…

بیشتر بخوانید »