رزم ایرانیان و تورانیان بار دوم

رزم ایرانیان و تورانیان بار دوم

شکست خوردن گشتاسپ از ارجاسپ

سر انجام گشتاسپ بنمود پشت بدانگه که شد روزگارش درشت‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان بار دوم

رفتن جاماسپ به دیدن اسفندیار

یکى مایه ور پور اسفندیار که نوش آذرش خواندى شهریار…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان بار دوم

دیدن اسفندیار برادر خود فرشیدورد

چو شب شد چو آهرمن کینه خواه خروش جرس خاست…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان بار دوم

رسیدن اسفندیار بر کوه به نزد گشتاسپ

بر آمد بران تند بالا فراز چو روى پدر دید…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان بار دوم

فرستادن گشتاسپ اسفندیار را بار دیگر به جنگ افراسیاب

ازان پس بیامد بپرده سراى ز هر گونه انداخت با…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان بار دوم

آمدن سپاه ارجاسپ به بلخ و کشتن لهراسب

کنون رزم ارجاسپ را نو کنیم بطبع روان باغ بى‏خو…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان بار دوم

آگاه شدن گشتاسپ از کشته شدن لهراسب و سپاه کشیدن سوى بلخ‏

زنى بود گشتاسپ را هوشمند خردمند و ز بد زبانش…

بیشتر بخوانید »