حمله به شرق توسط کورش

حمله به شرق توسط کورش

به خواب دیدن کورش داریوش ویشتاسپان را

کورش نخستین شبی که پس از گذشتن از رود در…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

انجمن مهان و کرزوس

کورش چون این پیام را شنید انجمن مهان ایرانشهر را…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

روایت هرودتوس کارسازی کورش

هرودتوس گوید : واپسین روزهای کورش را به چند گونه…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

سکاها

کسانی که در ایرانشهر میزیستند به قبیله ها و مردم…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

مقدمات و علل حمله به شرق

کورش در لشکر کشی های پیشین خود مرز ایرانشهر را…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

نتیجه حمله به ایران خاوری

به گمان من – شاهپور شهبازی – بدین پرسش که…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

علل حمله کورش به شرق

در مورد اینکه چه عللی کورش را وادار به لشکرکشی…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

تاریخ لشکر کشی به خاور ایران

از این اشاره های روشن میتوان نتیجه گرفت که کورش…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

اشارات هرودتوس در باره لشکر کشی به سرزمین های خاوری

هرودتوس گوید : هنگامی که کورش از گشودن ساردیس فارغ…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

گشودن سرزمین های خاوری

از سنگنوشته های داریوش بزرگ در بیستون بر میاید که…

بیشتر بخوانید »