باب دوم در احسان

باب دوم در احسان

شنیدم که پیری به راه حجاز

شنیدم که پیری به راه حجاز به هر خطوه کردی…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

جوانی به دانگی کرم کرده بود

جوانی به دانگی کرم کرده بود تمنای پیری بر آورده…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

مرا پیر دانای مُرشد شهاب

مرا پیر دانای مُرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

شنیدم که یک هفته ابن السبیل

شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

یکی سیرت نیک مردان شنو

یکی سیرت نیکمردان شنو اگر نیکبختی و مردانه رو که…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

اگر هوشمندی به معنی گرای

اگر هوشمندی به معنی گرای که معنی بماند ز صورت…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

کسی دید صحرای محشر به خواب

کسی دید صحرای محشر به خواب مس تفته روی زمین…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

زبان دانی آمد به صاحبدلی

زبان دانی آمد به صاحبدلی که محکم فرومانده ام در…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

به ره بر یکی پیشم آمد جوان

به ره بر یکی پیشم آمد جوان بتگ در پیش…

بیشتر بخوانید »
باب دوم در احسان

شنیدم که مغروری از کبر مست

شنیدم که مغروری از کبر مست در خانه بر روی…

بیشتر بخوانید »