یزدگرد سوم

یزدگرد سوم

بر تخت نشستن ماهوى سورى

کس آمد بماهوى سورى بگفت که شاه جهان گشت با…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

سپاه کشیدن بیژن به جنگ ماهوى سورى

چنین تا ببیژن رسید آگهى که ماهوى بگرفت تخت مهى‏…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

جنگ بیژن با ماهوى و کشته شدن ماهوى

چو بیژن سپه را همه راست کرد بایرانیان بر کمین…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

نامه رستم به سعد وقاص

فرستاده نیز چون برق و رعد فرستاد تازان بنزدیک سعد…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

پاسخ نامه رستم از سعد وقاص

چو بشنید سعد آن گرانمایه مرد پذیره شدش با سپاهى…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

رزم رستم با سعد وقاص و کشته شدن رستم

بفرمود تا برکشیدند ناى سپاه اندر آمد چو دریا ز…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

سگالش یزدگرد با ایرانیان و رفتن سوى خراسان

فرخ زاد هرمزد با آب چشم باروند رود اندر آمد…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

نامه یزدگرد به ماهوى سورى و به مرزبانان خراسان

دبیر جهان دیده را پیش خواند دل آگنده بودش همه…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

نامه دیگر یزدگرد

یکى نامه بنوشت دیگر بطوس پر از خون دل و…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

رفتن یزدگرد به توس و پذیره شدن ماهوى سورى، او را

و زان جایگه برکشیدند کوس ز بست و نشاپور شد…

بیشتر بخوانید »