یزدگرد سوم

یزدگرد سوم

رفتن یزدگرد به توس و پذیره شدن ماهوى سورى، او را

و زان جایگه برکشیدند کوس ز بست و نشاپور شد…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

برانگیختن ماهوى سورى بیژن را به جنگ یزدگرد و گریختن شاه در آسیاب

یکى پهلوان بود گسترده کام نژادش ز طرخان و بیژن…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

گفتگوى ماهوى با رادوى موبد

چو ماهوى دل را برآورد گرد بدانست کو نیست جز…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

کشته شدن یزدگرد به دست خسرو آسیابان

چو بشنید ماهوى بیدادگر سخنها کجا گفت او را پسر…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

داد خواستن از یزدگرد

چنین داد خوانیم بر یزدگرد و گر کینه خوانیم ازین…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

بر تخت نشستن ماهوى سورى

کس آمد بماهوى سورى بگفت که شاه جهان گشت با…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

سپاه کشیدن بیژن به جنگ ماهوى سورى

چنین تا ببیژن رسید آگهى که ماهوى بگرفت تخت مهى‏…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

جنگ بیژن با ماهوى و کشته شدن ماهوى

چو بیژن سپه را همه راست کرد بایرانیان بر کمین…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

نامه رستم به سعد وقاص

فرستاده نیز چون برق و رعد فرستاد تازان بنزدیک سعد…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

پاسخ نامه رستم از سعد وقاص

چو بشنید سعد آن گرانمایه مرد پذیره شدش با سپاهى…

بیشتر بخوانید »