دارای

دارای

پادشاهى داراى داراب چهارده سال بود

چو دارا بدل سوک داراب داشت بخورشید تاج مهى بر…

بیشتر بخوانید »
دارای

رزم دارا با اسکندر و شکست یافتن او

چو خورشید برزد سر از کوه و راغ زمین شد…

بیشتر بخوانید »
دارای

دو دیگر رزم دارا با اسکندر

چو دارا ز پیش سکندر برفت بهر سو سواران فرستاد…

بیشتر بخوانید »
دارای

سدیگر رزم اسکندر با دارا و گریختن دارا به کرمان

سکندر چو از کارش آگاه شد که دارا بتخت افسر…

بیشتر بخوانید »
دارای

نامه دارا به اسکندر در کار آشتى جستن

دبیر جهان دیده را پیش خواند بیاورد نزدیک گاهش نشاند…

بیشتر بخوانید »
دارای

کشته شدن دارا به دست دستوران خود

چو آن پاسخ نامه دارا بخواند ز کار جهان در…

بیشتر بخوانید »
دارای

اندرز کردن دارا با اسکندر و مردن

بنزدیک اسکندر آمد وزیر که اى شاه پیروز و دانش…

بیشتر بخوانید »