کورش و فتح ماد

تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

نتیجه پیروزی کورش بر ماد

باید دانست که پیروزی کورش در سال ۵۵۰ سرنوشت تاریخ…

بیشتر بخوانید »
روایت هرودتوس

همبستگی مادها و پارسیان

همبستگی مادها و پارسیان کورش و پارسیان نیک میدانستند که…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

پیروزی بر ایشتوویگو

چون اندیشه ها و کارهای کورش فاش شد ، ایشتوویگو…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

گشودن ماد

هنگامی که آوازه کارهای کورش در آسیای باختری پیچید ،…

بیشتر بخوانید »