داستان رستم و اسفندیار

داستان رستم و اسفندیار

پیام دادن بهمن رستم را

یکى کوه بد پیش مرد جوان برانگیخت آن باره را…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

سگالش رستم با خویشان

و زان روى رستم بایوان رسید مر او را بران…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

پاسخ دادن رستم بهمن را

چو بشنید رستم ز بهمن سخن پر اندیشه شد نامدار…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

چاره ساختن سیمرغ، رستم را

ببودند هر دو بران راى مند سپهبد بر آمد ببالا…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

بازگشتن بهمن

ز رستم چو بشنید بهمن سخن روان گشت با موبد…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

بازگشتن رستم به جنگ اسفندیار

سپیده همانگه ز که بر دمید میان شب تیره اندر…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

رسیدن رستم و اسفندیار با یکدیگر

بفرمود کاسپ سیه زین کنید ببالاى او زین زرّین کنید…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

تیر انداختن رستم اسفندیار را به چشم

بدانست رستم که لابه بکار نیاید همى پیش اسفندیار کمان…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

نخواندن اسفندیار رستم را به مهمانى

چو رستم برفت از لب هیرمند پر اندیشه شد نامدار…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

اندرز کردن اسفندیار رستم را

چنین گفت با رستم اسفندیار که اکنون سر آمد مرا…

بیشتر بخوانید »