فرایین

فرایین

کشته شدن فرایین به دست شهران گراز

برانگیخت از جاى اسپ سیاه همى داشت لشکر مر او…

بیشتر بخوانید »
فرایین

تخت ستدن گراز

فرایین چو تاج کیان بر نهاد همى گفت چیزى که…

بیشتر بخوانید »