گشتاسب

گشتاسب

هنر نمودن گشتاسب در میدان

یکى منظرى پیش ایوان خویش بر آورده چون تخت رخشان…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

سپاه آراستن گشتاسپ و ارجاسپ

چو جاماسپ گفت این سپیده دمید فروغ ستاره بشد ناپدید…

بیشتر بخوانید »
اسفندیار

رفتن اسفندیار به رویین‏دژ به جامه بازارگان

و ز انجا بیامد بپرده سراى ز بیگانه پردخت کردند…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان سوم کشتن اسفندیار اژدها را

بفرمود تا پیش او گرگسار بیامد بد اندیش و بد…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

رسیدن رستم و اسفندیار با یکدیگر

بفرمود کاسپ سیه زین کنید ببالاى او زین زرّین کنید…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

تیر انداختن رستم اسفندیار را به چشم

بدانست رستم که لابه بکار نیاید همى پیش اسفندیار کمان…

بیشتر بخوانید »
گشتاسب

نامه قیصر به الیاس و باژخواستن از او

بقیصر خزر بود نزدیکتر وزیشان بدش روز تاریک‏تر بمرز خزر…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

آغاز رزم ایرانیان و تورانیان

چو اندر گذشت آن شب و بود روز بتابید خورشید…

بیشتر بخوانید »
اسفندیار

شناختن خواهران اسفندیار را

چو خورشید تابان ز گنبد بگشت خریدار بازار او درگذشت‏…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان چهارم کشتن اسفندیار زن جادو را

از آن کار پر درد شد گرگسار کجا زنده شد…

بیشتر بخوانید »