گشتاسب

گشتاسب

باژ ایران خواستن قیصر از لهراسب

برین نیز بگذشت چندى سپهر بدل در همى داشت و…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

کشته شدن زریر برادر گشتاسپ

دو هفته بر آمد برین کارزار که هزمان همى تیره‏تر…

بیشتر بخوانید »
اسفندیار

کشتن اسفندیار ارجاسپ را

چو تاریک‏تر شد شب اسفندیار بپوشید نو جامه کارزار سر…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان ششم گذستن اسفندیار از برف

از آن پس بفرمود تا گرگسار بیامد بر نامور شهریار…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

نکوهش کردن اسفندیار نژاد رستم

چنین گفت با رستم اسفندیار که اى نیک دل مهتر…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و اسفندیار

باز فرستادن رستم، بهمن را به ایران

همى بود بهمن بزابلستان بنخجیر گر با مى و گلستان‏…

بیشتر بخوانید »
گشتاسب

نامه نگارى قیصر به لهراسب

یکى نامور بود قالوس نام خردمند و با دانش و…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

کشته شدن زریر به دست بیدرفش

ازو شاد شد شاه و کرد آفرین بدادش بدو باره…

بیشتر بخوانید »
اسفندیار

کشتن اسفندیار کهرم را

چو ماه از بر تخت سیمین نشست سه پاس از…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان اسفندیار

خوان هفتم گذشتن اسفندیار از رود و کشتن گرگسار را

چو یک پاس بگذشت از تیره شب بپیش اندر آمد…

بیشتر بخوانید »