شيرويه

شيرويه

گرفتار شدن خسرو پرویز به دست پسرش- شیرویه

همى بود خسرو بران مرغزار درخت بلند از برش سایه…

بیشتر بخوانید »
شيرويه

گریستن شیرویه

چو بشنید شیروى بگریست سخت دلش گشت ترسان ازان تاج…

بیشتر بخوانید »
شيرويه

پادشاهى شیرویه

چو شیروى بنشست بر تخت ناز بسر بر نهاد آن…

بیشتر بخوانید »
شيرويه

خواستن بزرگان از شیروى، مرگ خسرو و کشته شدن او به دست مهرهرمزد

هرانکس که بد کرد با شهریار شب و روز ترسان…

بیشتر بخوانید »
شيرويه

داستان شیرویه با شیرین – زن خسرو پرویز- و کشته شدن شیرویه

چو آوردم این روز خسرو ببن ز شیروى و شیرین…

بیشتر بخوانید »