بهرام گور

بهرام گور

زادن بهرام – پسر یزدگرد

ز شاهیش بگذشت چون هفت سال همه موبدان زو برنج…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با لنبک آبکش

چنان بد که روزى بنخچیر شیر همى رفت با چند…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

کشتن بهرام گور، اژدها را و داستان او با زن پالیزبان

همى بود یک چند با مهتران مى روشن و جام…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

کشتن بهرام گور، اژدها را

یکى اژدها بود بر خشک و آب بدریا بدى گاه…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

سپردن یزدگرد، پسرش بهرام را به منذر و نعمان و پرورش کردن او را

چو بشنید زو این سخن یزدگرد روان و خرد را…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با براهام جهودى

ز پیش سواران چو ره برگرفت سوى خان بى‏بر براهام…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

سپاه کشیدن خاقان چین به ایران و زنهار خواستن ایرانیان از او

برین گونه یک چند گیتى بخورد برزم و ببزم و…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

به زنى کردن بهرام گور، دختر شاه هندوستان را

همان شاه شنگل دلى پر ز درد همى داشت از…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام با کنیزک چنگ‏زن در شکار

جز از گوى و میدان نبودیش کار گهى زخم چوگان…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بخشیدن بهرام گور، خواسته براهام، لنبک را

برفت و بیامد بایوان خویش همه شب همى ساخت درمان…

بیشتر بخوانید »