بهرام گور

بهرام گور

نامه نوشتن ایرانیان به منذر و پاسخ آن

چو ایرانیان آگهى یافتند یکایک سوى چاره بشتافتند چو گشتند…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

رفتن بهرام گور به نخجیر و خواستن دختران برزین دهقان

بروز سدیگر برون رفت شاه ابا لشکر و ساز نخچیر…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بدرود کردن بهرام گور فرستاده قیصر را

چو خورشید بر چرخ بنمود دست شهنشاه بر تخت زرّین…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بخشیدن بهرام گور، خراج به دهقانان

چو باز آمد از راه بهرامشاه بآرام بنشست بر پیش…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

آمدن بهرام‏گور در جهرم و رفتن ایرانیان به نزد او

خود و شاه بهرام با راى زن نشستند و گفتند…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

هنر نمودن بهرام گور به نخجیر

بهشتم بیامد بدشت شکار خود و روز به با سوارى…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

سخن گفتن بهرام به سرداران از داد

چو از کار رومى بپردخت شاه دلش گشت پیچان ز…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

خواندن بهرام گور، لوریان را از هندوستان

ازان پس بهر سو یکى نامه کرد بجایى که درویش…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

سخن گفتن بهرام با ایرانیان و پاسخ آنان

چنین گفت بهرام کاى مهتران جهان دیده و سالخورده سران‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

خواستن بهرام گور دختر گوهرفروش را

و زان جا بر انگیخت شبرنگ را بدیدش یکى بیشه…

بیشتر بخوانید »