بهرام گور

بهرام گور

آمدن بهرام‏گور در جهرم و رفتن ایرانیان به نزد او

خود و شاه بهرام با راى زن نشستند و گفتند…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

هنر نمودن بهرام گور به نخجیر

بهشتم بیامد بدشت شکار خود و روز به با سوارى…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

سخن گفتن بهرام به سرداران از داد

چو از کار رومى بپردخت شاه دلش گشت پیچان ز…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

خواندن بهرام گور، لوریان را از هندوستان

ازان پس بهر سو یکى نامه کرد بجایى که درویش…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

سخن گفتن بهرام با ایرانیان و پاسخ آنان

چنین گفت بهرام کاى مهتران جهان دیده و سالخورده سران‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

خواستن بهرام گور دختر گوهرفروش را

و زان جا بر انگیخت شبرنگ را بدیدش یکى بیشه…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

نوشتن بهرام گور نامه به نزدیک شنگل- شاه هند

وزیر خردمند بر پاى خاست چنین گفت کاى خسرو داد…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

سپرى شدن روزگار بهرام گور

برین سان همى خورد شست و سه سال کس اندر…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

سخن گفتن بهرام با ایرانیان از شایستگى خود به پادشاهى

چنین گفت بهرام کاى مهتران جهان دیده و کار کرده…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با مهربنداد

چو یوز شکارى بکار آمدش بجنبید و راى شکار آمدش‏…

بیشتر بخوانید »