باب هفتم در عالم تربیت

باب هفتم در عالم تربیت

خرابت کند شاهد خانه کن

خرابت کند شاهد خانه کن برو خانه آباد گردان به…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

طریقت شناسان ثابت قدم

طریقت شناسان ثابت قدم به خلوت نشستند جمعی به هم…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

در این شهرباری به سمعم رسید

در این شهرباری به سمعم رسید که بازارگانی غلامی خرید…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

چه خوش گفت دیوانه ی مرغزی

چه خوش گفت دیوانه ی مرغزی حدیثی کز او لب…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

یکی ناسزا گفت در وقت جنگ

یکی ناسزا گفت در وقت جنگ گریبان دریدند وی را…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

سه کس را شنیدم که غیبت رواست

سه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

یکی صورتی دید صاحب جمال

یکی صورتی دید صاحب جمال بگردیدش از شورش عشق حال…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

شنیدم که دزدی درآمد ز دشت

شنیدم که دزدی درآمد ز دشت به دروازه ی سیستان…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

عضد را پسر سخت رنجور بود

عضد را پسر سخت رنجور بود شکیب از نهاد پدر…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

یکی گفت با صوفیی در صفا

یکی گفت با صوفیی در صفا ندانی فلانت چه گفت…

بیشتر بخوانید »