باب هفتم در عالم تربیت

باب هفتم در عالم تربیت

اگر پای در دامن آری چو کوه

اگر پای در دامن آری چو کوه سرت ز آسمان…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

کسی گفت حجّاج خون خواره ای است

کسی گفت حجّاج خون خواره ای است دلش همچو سنگ…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

شبی دعوتی بود در کوی من

شبی دعوتی بود در کوی من ز هر جنس مردم…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

شنیدم که از پارسایان یکی

شنیدم که از پارسایان یکی به طیبت بخندید با کودکی…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

تکش با غلامان یکی راز گفت

تکش با غلامان یکی راز گفت که این را نباید…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

به طفلی درم رغبت روزه خاست

به طفلی درم رغبت روزه خاست ندانستمی چپ کدام است…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

خرابت کند شاهد خانه کن

خرابت کند شاهد خانه کن برو خانه آباد گردان به…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

طریقت شناسان ثابت قدم

طریقت شناسان ثابت قدم به خلوت نشستند جمعی به هم…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

در این شهرباری به سمعم رسید

در این شهرباری به سمعم رسید که بازارگانی غلامی خرید…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

چه خوش گفت دیوانه ی مرغزی

چه خوش گفت دیوانه ی مرغزی حدیثی کز او لب…

بیشتر بخوانید »