زال

زال

لشکر کشیدن زال سوى افراسیاب‏

بزد مهره در جام بر پشت پیل ازو بر شد…

بیشتر بخوانید »
زال

آگاهى یافتن زال از مرگ نوذر

بگستهم و طوس آمد این آگهى که تیره شد آن…

بیشتر بخوانید »
زال

رسیدن زال به یارى مهراب‏

فرستاده نزدیک دستان رسید بکردار آتش دلش بر دمید سوى…

بیشتر بخوانید »
زال

خواب دیدن سام از چگونگى کار پسر

شبى از شبان داغ دل خفته بود ز کار زمانه…

بیشتر بخوانید »
زال

آمدن سام به نزد منوچهر

چو شاه جهاندار بگشاد روى زمین را ببوسید و شد…

بیشتر بخوانید »
زال

آگه شدن منوچهر از کار سام و زال زر

یکایک بشاه آمد این آگهى که سام آمد از کوه…

بیشتر بخوانید »
زال

رفتن سام به جنگ مهراب

بمهراب و دستان رسید این سخن که شاه و سپهبد…

بیشتر بخوانید »
زال

بازگشتن زال به زابلستان

بفرمود پس شاه با موبدان ستاره شناسان و هم بخردان‏…

بیشتر بخوانید »
زال

خشم گرفتن مهراب بر سیندخت

چو در کابل این داستان فاش گشت سر مرزبان پر…

بیشتر بخوانید »
زال

پادشاهى دادن سام زال را

جهان دیدگان را ز کشور بخواند سخنهاى بایسته چندى براند…

بیشتر بخوانید »