زال

زال

لشکر کشیدن زال سوى افراسیاب‏

بزد مهره در جام بر پشت پیل ازو بر شد…

بیشتر بخوانید »
زال

آگاهى یافتن زال از مرگ نوذر

بگستهم و طوس آمد این آگهى که تیره شد آن…

بیشتر بخوانید »
زال

رسیدن زال به یارى مهراب‏

فرستاده نزدیک دستان رسید بکردار آتش دلش بر دمید سوى…

بیشتر بخوانید »
زال

آمدن زال به نزد مهراب کابلى

چنان بد که روزى چنان کرد راى که در پادشاهى…

بیشتر بخوانید »
زال

پژوهش کردن موبدان از زال

چنین گفت پس شاه گردن فراز کزین هر چه گفتید…

بیشتر بخوانید »
زال

رفتن کنیزکان رودابه به دیدن زال زر

پرستنده برخاست از پیش اوى بدان چاره بى‏چاره بنهاد روى‏…

بیشتر بخوانید »
زال

آمدن زال با نامه سام نزد منوچهر

پس آگاهى آمد سوى شهریار که آمد ز ره زال…

بیشتر بخوانید »
زال

بازگشتن کنیزکان به نزد رودابه

رسیدند خوبان بدرگاه کاخ بدست اندرون هر یک از گل…

بیشتر بخوانید »
زال

پاسخ دادن زال موبدان را

زمانى پر اندیشه شد زال زر بر آورد یال و…

بیشتر بخوانید »
زال

رفتن زال به نزد رودابه

چو خورشید تابنده شد ناپدید در حجره بستند و گم…

بیشتر بخوانید »