جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آگاه شدن افراسیاب از کشته شدن پیران و سپاه آراستن کى‏خسرو

سپهدار توران از ان سوى جاج نشسته بآرام بر تخت…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آمدن کى‏خسرو به پیش گنگ‏دژ

سیم هفته کى‏خسرو آمد بگنگ شنید آن غوغاى و آواى…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم کى‏خسرو با شاه مکران و کشته شدن شاه مکران

بیامد چو نزدیک مکران رسید ز لشکر جهان دیده‏اى برگزید…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آگاهى یافتن کى‏خسرو از آمدن افراسیاب به جنگ او

چو آگاه شد شهریار جهان ز گفتار بیدار کار آگهان‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آمدن جهن به پیام افراسیاب

دگر روز چون خور بر آمد ز راغ نهاد از…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

در گذشتن کى‏خسرو از آب زره

چو آمد بنزدیک آب زره گشادند گردان میان از گره‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آمدن پشنگ نزدیک پدر، افراسیاب

بروز چهارم چو شد کار تنگ بپیش پدر شد دلاور…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پاسخ دادن کى‏خسرو، جهن را

چو از جهن پیغام بشنید شاه همى کرد خندان بدو…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رسیدن کى‏خسرو به گنگ‏دژ

سپه را بیاراست و روزى بداد ز یزدان نیکى دهش…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پیام فرستادن افراسیاب به نزدیک کى‏خسرو

بدو گفت شاه اى سر افراز مرد نه گرم آزموده…

بیشتر بخوانید »