جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گریختن افراسیاب

چو نیمى ز تیره شب اندر گذشت سپهر از بر…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

جنگ ایرانیان با تورانیان

ز رستم چو بشنید خسرو سخن یکى دیگر اندیشه افگند…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گرفتار شدن افراسیاب بار دیگر و کشته شدن او و گرسیوز

زبان دو مهتر پر از گفت و گوى روان پرستنده…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پیروز نامه نوشتن کى‏خسرو به کاوس

بفرمود تا پیش او شد دبیر بیاورد قرطاس و مشک…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

شبیخون کردن افراسیاب بر کى‏خسرو و شکست یافتن

سپهدار ترکان چو شب در شکست میان با سپه تاختن…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

باز آمدن کاوس و خسرو به پارس

ز یزدان چو شاه آرزوها بیافت ز دریا سوى خان…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رسیدن افراسیاب به گنگ‏ دژ

چو زان روى جیحون شد افراسیاب چو باد دمان تیز…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پیک فرستادن خاقان چین نزد کى‏خسرو

چو آگاهى آمد بما چین و چین ز ترکان و…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گذشتن خسرو به جیحون

چو کى‏خسرو آمد برین روى آب ازو دور شد خورد…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

برگذشتن افراسیاب از آب زره

چو بشنید افراسیاب این سخن پشیمان شد از کرده‏هاى کهن‏…

بیشتر بخوانید »