داستان رستم و سهراب

داستان رستم و سهراب

پایان داستان سهراب : بازگشتن رستم به زابلستان‏

و زان جایگه شاه لشکر براند به ایران خرامید و…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

زارى کردن رستم بر سهراب‏

بفرمود رستم که تا پیش کار یکى جامه افگند بر…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

نوشدارو خواستن رستم از کاوس‏

بگودرز گفت آن زمان پهلوان کز ایدر برو زود روشن…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

کشته شدن سهراب به دست رستم‏

دگر باره اسپان ببستند سخت بسر بر همى گشت بد…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

افگندن سهراب رستم را

چو خورشید تابان بر آورد پر سیه زاغ پرّان فرو…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

بازگشتن رستم و سهراب به لشگرگاه‏

برفتند و روى هوا تیره گشت ز سهراب گردون همى…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

رزم رستم با سهراب‏

به آوردگه رفت نیزه بکفت همى ماند از گفت مادر…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

تاختن سهراب بر سپاه کاوس‏

چو بشنید این گفتهاى درشت نهان کرد ازو روى و…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

پرسیدن سهراب نام سرداران ایران را از هجیر

چو افگند خور سوى بالا کمند زبانه بر آمد ز…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

کشتن رستم ژنده‏رزم را

چو خورشید گشت از جهان ناپدید شب تیره بر دشت…

بیشتر بخوانید »