رزم ایرانیان و تورانیان

رزم ایرانیان و تورانیان

گفتن جاماسپ انجام رزم را با گشتاسپ

چو از بلخ بامى بجیحون رسید سپهدار لشکر فرود آورید…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

سپاه آراستن گشتاسپ و ارجاسپ

چو جاماسپ گفت این سپیده دمید فروغ ستاره بشد ناپدید…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

آغاز رزم ایرانیان و تورانیان

چو اندر گذشت آن شب و بود روز بتابید خورشید…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

کشته شدن گرامى پور جاماسپ

بیامد سر سروران سپاه پسر تهم جاماسپ دستور شاه‏ نبرده…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

کشته شدن زریر برادر گشتاسپ

دو هفته بر آمد برین کارزار که هزمان همى تیره‏تر…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

کشته شدن زریر به دست بیدرفش

ازو شاد شد شاه و کرد آفرین بدادش بدو باره…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

آگاه یافتن اسفندیار از کشته شدن زریر

پس آگاهى آمد باسفندیار که کشته شد آن شاه نیزه‏گزار…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

رفتن اسفندیار به جنگ ارجاسپ

چو اسفندیار آن گو تهمتن خداوند اورنگ با سهم و…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

کشتن نستور و اسفندیار بیدرفش را

بدو داد پس شاه بهزاد را سیه جوشن و خود…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

گریختن ارجاسپ از کارزار

چو باز آورید آن گرانمایه کین بر اسپ زریرى بر…

بیشتر بخوانید »