رزم ایرانیان و تورانیان

رزم ایرانیان و تورانیان

کشتن نستور و اسفندیار بیدرفش را

بدو داد پس شاه بهزاد را سیه جوشن و خود…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

گریختن ارجاسپ از کارزار

چو باز آورید آن گرانمایه کین بر اسپ زریرى بر…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

نپذیرفتن گشتاسب باژ ایران ارجاسپ را

چو چندى بر آمد برین روزگار خجسته ببود اختر شهریار…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

بخشایش یافتن ترکان از اسفندیار

چو ترکان بدیدند کارجاسپ رفت همى آید از هر سوى…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

نامه نوشتن ارجاسپ گشتاسپ را

برین ایستادند ترکان چین دو تن نیز کردند زیشان گزین‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

باز آمدن گشتاسپ به بلخ

کى نامبردار فرخنده شاه سوى گاه باز آمد از رزمگاه‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

پیمبران فرستادن ارجاسپ گشتاسپ را

بپیچید و نامه بکردش نشان بدادش بدان هر دو گردنکشان‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

فرستادن گشتاسپ اسفندیار را به همه کشور و کیش به گرفتن ایشان از او

کى نامبردار زان روزگار نشست از برگاه آن شهریار گزینان…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

پاسخ دادن زریر ارجاسپ را

همان چون بگفت این سخن شهریار زریر سپهدار و اسفندیار…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

بازگشتن فرستادگان ارجاسپ با پاسخ گشتاسپ

سخن چون بسر برد شاه زمین سیه پیل را خواند…

بیشتر بخوانید »