بهرام

بهرام

پادشاهى بهرام اورمزد

چو بهرام بنشست بر تخت زر دل و مغز جوشان…

بیشتر بخوانید »
بهرام

تخت سپردن بهرام اورمزد، پسر خود را بهرام بهرام و مردن

برو نیز بگذشت سال دراز سر تاجور اندر آمد بگاز…

بیشتر بخوانید »