: ناشناس
  • پیش از خراب کردن پل از اینکه شنا بلدی مطوئن شو