: ارد بزرگ
  • پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد