سخن بزرگان

سخن بزرگان

بزرگمهر : زورمندترین و پر گزنده ترین اهرمن آز است ، که دیوی است ستمکار و دیر ساز

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : دل اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : روشندل و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوید

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : آنکه به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : دانش برترین داده های یزدان پاک است . خردمند همیشه سرور است

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : هر که تن درست و نیرو دارد هرگز سخن نادرست نمی گوید . دروغگویان همه بیمار و ناتوان و زبون اند

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : دل کسی که خاطر شاه دادگر از او مکدر باشد جایگاه دیو است

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : اگر کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت که وی راست فرمان شاه را سبک دارد تیره رای خیره سری بیش نیست

.

بیشتر بخوانید »