بهرام چوبینه

بهرام چوبینه

پناه خواستن پرموده از بهرام چوبینه

چنین گفت زان پس که سامان جنگ کنون نیست در…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

سپاه راندن بهرام چوبینه به جنگ خسرو پرویز

بیامد بنزدیک چوبینه مرد شنیده سخنها همه یاد کرد چو…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

خواستن بهرام چوبینه، گشادنامه زینهارى پرموده از هرمزد

نبشتند پس نامه سودمند بنزدیک پیروز شاه بلند که خاقان…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

شکست دادن رومیان

چو خورشید برزد سر از تیره کوه خروشى بر آمد…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

خشم گرفتن بهرام چوبینه بر پرموده

چو نامه بیامد بر پهلوان دل پهلو نامور شد جوان‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

داستان بهرام چوبینه با خاقان چین

کنون داستانهاى دیرینه گوى سخنهاى بهرام چوبینه گوى‏ که چون…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

اندر دیدن بهرام چوبینه، بخت خود را

چنین تا دو هفته برین برگذشت سپهبد ز ایوان بیامد…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

کشته شدن مقاتوره به دست بهرام چوبینه

چو شب دامن تیره اندر کشید سپیده ز کوه سیه…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

گرفتن بهرام چوبینه، آیین پادشاهى

دگر روز چون سیمگون گشت راغ پدید آمد آن زرد…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

کشتن دد، دختر خاقان را

چو چندى بر آمد برین روزگار شب و روز آسایش…

بیشتر بخوانید »