بهرام چوبینه

بهرام چوبینه

رفتن بهرام چوبینه به جنگ ساوه شاه

سپیده چو بر زد سر از کوه بر پدید آمد…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

سگالش نمودن بهرام با سرداران از پادشاهى خود و پند دادن او را گردیه خواهر خویش

ازان پس گرانمایگان را بخواند بسى رازها پیش ایشان براند…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

کشته شدن بهرام چوبینه به دست قلون

قلون بستد آن مهر و تازان چو غرو بیامد ز…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

فرستادن هرمزد شاه خراد برزین را به نزدیک ساوه شاه به پیام فریبنده

همى بود ز اندیشه هرمز برنج ازان لشکر ساوه و…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

میخ درم زدن بهرام به نامه خسرو پرویز

چو برزد سنان آفتاب بلند شب تیره گشت از درفشش…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

پیام فرستادن ساوه شاه نزد بهرام چوبینه

و زان پس فرستاد مرد کهن بنزدیک بهرام چیره سخن‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

نامه نوشتن بهرام نزد هرمزد و گریختن خسرو پرویز از پیش پدر

یکى نامه بنوشت با باد و دم سخن گفت هر…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

فرستادن ساوه شاه پیغام دیگر به بهرام چوبینه

دگر باره گردى زبان آورى فریبنده مردى ز دشت هرى‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

فرستادن هرمزد آیین گشسب را به جنگ بهرام و کشته شدن او

بآیین گشسب آن زمان شاه گفت که از راى دوریم…

بیشتر بخوانید »
بهرام چوبینه

پاسخ دادن بهرام چوبینه، ساوه شاه را

فرستاده گفت و سپهبد شنید بپاسخ سخن تیره آمد پدید…

بیشتر بخوانید »