اورمزد

اورمزد

زادن اورمزد شاپور از دختر مهرک

بسى بر نیامد برین روزگار که سرو سهى چون گل…

بیشتر بخوانید »
اورمزد

پادشاهى اورمزد

سر گاه و دیهیم شاه اورمزد بیارایم اکنون چو ماه…

بیشتر بخوانید »
اورمزد

اندرز کردن اورمزد و مردن

چو دانست کز مرگ نتوان گریخت بسى آب خونین ز…

بیشتر بخوانید »