فریدون

فریدون

فرستادن فریدون جندل را به یمن

ز سالش چو یک پنجه اندر کشید سه فرزندش آمد…

بیشتر بخوانید »
فریدون

فریدون‏

فریدون چو شد بر جهان کامگار ندانست جز خویشتن شهریار…

بیشتر بخوانید »
فریدون

بند کردن فریدون ضحاک را

جهاندار ضحاک ازان گفت‏گوى بجوش آمد و زود بنهاد روى‏…

بیشتر بخوانید »
فریدون

داستان فریدون با کارگزار ضحاک

چو کشور ز ضحاک بودى تهى یکى مایه‏ور بد بسان…

بیشتر بخوانید »
فریدون

دیدن فریدون دختران جمشید را

طلسمى که ضحاک سازیده بود سرش باسمان بر فرازیده بود…

بیشتر بخوانید »
فریدون

پیروزى فریدون بر ضحاک و دست یافتن بر گنجهاى آن

چو آمد بنزدیک اروند رود فرستاد زى رودبانان درود بران…

بیشتر بخوانید »
فریدون

رفتن فریدون به جنگ ضحاک

فریدون بخورشید بر برد سر کمر تنگ بستش بکین پدر…

بیشتر بخوانید »
فریدون

پرسیدن فریدون نژاد خود را از مادر

چو بگذشت از ان بر فریدون دو هشت ز البرز…

بیشتر بخوانید »
فریدون

اندر زادن فریدون

بر آمد برین روزگار دراز کشید اژدهافش بتنگى فراز خجسته…

بیشتر بخوانید »
ایرج

رشک بردن سلم بر ایرج

بر آمد برین روزگار دراز زمانه بدل در همى داشت…

بیشتر بخوانید »