سعدی

شیخ اجل سعدی

باب نهم در توبه و راه صواب

زلیخا چو گشت از می عشق مست

زلیخا چو گشت از می عشق مست به دامان یوسف…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

غلامی به مصر اندرم بنده بود

غلامی به مصر اندرم بنده بود که چشم از حیا…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

فریدون وزیری پسندیده داشت

فریدون وزیری پسندیده داشت که روشن دل و دوربین دیده…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

یکی کرد بر پارسایی گذر

یکی کرد بر پارسایی گذر به صورت جهود آمدش در…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

غریب آمدم در سواد حبش

غریب آمدم در سواد حبش دل از دهر فارغ سر…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

شنیدم که در بزم ترکان مست

شنیدم که در بزم ترکان مست مریدی دف و چنگ…

بیشتر بخوانید »
باب دهم در مناجات و ختم کتاب

سیه چرده ای را کسی زشت خواند

سیه چرده ای را کسی زشت خواند جوابی بگفتش که…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

ز ره باز پس مانده ای می گریست

ز ره باز پس مانده ای می گریست که عاجز…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

الا ای که عمرت به هفتاد رفت

الا ای که عمرت به هفتاد رفت مگر خفته بودی…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

قدم پیش نه کز مَلِک بگذری

قدم پیش نه کز مَلِک بگذری که گر با زمانی…

بیشتر بخوانید »