سعدی

شیخ اجل سعدی

باب نهم در توبه و راه صواب

الا ای که عمرت به هفتاد رفت

الا ای که عمرت به هفتاد رفت مگر خفته بودی…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

قدم پیش نه کز مَلِک بگذری

قدم پیش نه کز مَلِک بگذری که گر با زمانی…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

جوانی هنرمند و فرزانه بود

جوانی هنرمند و فرزانه بود که در وعظ چالاک و…

بیشتر بخوانید »
باب دهم در مناجات و ختم کتاب

چه خوش گفت درویش کوتاه دست

چه خوش گفت درویش کوتاه دست که شب توبه کرد…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

فقیهی بر افتاده مستی گذشت

فقیهی بر افتاده مستی گذشت به مستوری خویش مغرور گشت…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

شبی در جوانی و طیب نعم

شبی در جوانی و طیب نعم جوانان نشستیم چندی بهم…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

پلیدی کند گربه بر جای پاک

پلیدی کند گربه بر جای پاک چو زشتش نماید بپوشد…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

دوکس گرد دیدند و آشوب و جنگ

دوکس گرد دیدند و آشوب و جنگ پراکنده نعلین و…

بیشتر بخوانید »
باب دهم در مناجات و ختم کتاب

مغی در به روی از جهان بسته بود

مغی در به روی از جهان بسته بود بتی را…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

بتی دیدم از عاج در سومنات

بتی دیدم از عاج در سومنات مرصع چو در جاهلیت…

بیشتر بخوانید »