سعدی

شیخ اجل سعدی

باب نهم در توبه و راه صواب

یکی پارسا سیرت حق پرست

یکی پارسا سیرت حق پرست فتادش یکی خشت زرین به…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

اگر پای در دامن آری چو کوه

اگر پای در دامن آری چو کوه سرت ز آسمان…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

کسی گفت حجّاج خون خواره ای است

کسی گفت حجّاج خون خواره ای است دلش همچو سنگ…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

جوانی سر از رأی مادر بتافت

جوانی سر از رأی مادر بتافت دل دردمندش به آذر…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

میان دو تن دشمنی بود و جنگ

میان دو تن دشمنی بود و جنگ سر از کبر…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

شبی دعوتی بود در کوی من

شبی دعوتی بود در کوی من ز هر جنس مردم…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

شنیدم که از پارسایان یکی

شنیدم که از پارسایان یکی به طیبت بخندید با کودکی…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

ملک زاده ای ز اسب ادهم فتاد

ملک زاده ای ز اسب ادهم فتاد به گردن درش…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

شبی خفته بودم به عزم سفر

شبی خفته بودم به عزم سفر پی کاروانی گرفتم سحر…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

تکش با غلامان یکی راز گفت

تکش با غلامان یکی راز گفت که این را نباید…

بیشتر بخوانید »