سعدی

شیخ اجل سعدی

باب نهم در توبه و راه صواب

یکی غله مرداد مه توده کرد

یکی غله مرداد مه توده کرد ز تیمار دی خاطر…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

عضد را پسر سخت رنجور بود

عضد را پسر سخت رنجور بود شکیب از نهاد پدر…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

یکی گفت با صوفیی در صفا

یکی گفت با صوفیی در صفا ندانی فلانت چه گفت…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

برهنه تنی یک درم وام کرد

برهنه تنی یک درم وام کرد تن خویش را کسوتی…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

زلیخا چو گشت از می عشق مست

زلیخا چو گشت از می عشق مست به دامان یوسف…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

غلامی به مصر اندرم بنده بود

غلامی به مصر اندرم بنده بود که چشم از حیا…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

فریدون وزیری پسندیده داشت

فریدون وزیری پسندیده داشت که روشن دل و دوربین دیده…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

یکی کرد بر پارسایی گذر

یکی کرد بر پارسایی گذر به صورت جهود آمدش در…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

غریب آمدم در سواد حبش

غریب آمدم در سواد حبش دل از دهر فارغ سر…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

شنیدم که در بزم ترکان مست

شنیدم که در بزم ترکان مست مریدی دف و چنگ…

بیشتر بخوانید »