سعدی

شیخ اجل سعدی

باب نهم در توبه و راه صواب

شبی در جوانی و طیب نعم

شبی در جوانی و طیب نعم جوانان نشستیم چندی بهم…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

پلیدی کند گربه بر جای پاک

پلیدی کند گربه بر جای پاک چو زشتش نماید بپوشد…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

دوکس گرد دیدند و آشوب و جنگ

دوکس گرد دیدند و آشوب و جنگ پراکنده نعلین و…

بیشتر بخوانید »
باب دهم در مناجات و ختم کتاب

مغی در به روی از جهان بسته بود

مغی در به روی از جهان بسته بود بتی را…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در شکر بر عافیت

بتی دیدم از عاج در سومنات

بتی دیدم از عاج در سومنات مرصع چو در جاهلیت…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

کهن سالی آمد به نزد طبیب

کهن سالی آمد به نزد طبیب ز نالیدنش تا به…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

به صنعا درم طفلی اندر گذشت

به صنعا درم طفلی اندر گذشت چه گویم کز آنم…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

چنین گفت پیری پسندیده دوش

چنین گفت پیری پسندیده دوش خوش آید سخنهای پیران به…

بیشتر بخوانید »
باب دهم در مناجات و ختم کتاب

شنیدم که مستی ز تاب نبید

شنیدم که مستی ز تاب نبید به مقصوره ی مسجدی…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

شبی خوابم اندر بیابان فید

شبی خوابم اندر بیابان فید فرو بست پای دویدن به…

بیشتر بخوانید »