حمله و فتح لودیه توسط کورش

تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

شورش ساردیس

هنوز کورش در راه بود که پاکتیاس ناسپاسی کرد .…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

نتیجه پیروزی کورش بر لودیه

کشور لودیه نیرومند ترین دولت آن روزگار بود و پادشاه…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

سرانجام کرزوس از زبان شاهپور شهبازی

عقیده نلدکه  که گوید کورش کرزوس  را بر آتش گذاشته…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

گشودن ساردیس و سرنوشت کرزوس به روایت گزفن

کرزوس  پس از افتادن شهر به دست پارسیان به کاخ…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

گشودن ساردیس و سرنوشت کرزوس به روایت کتزیاس

بنا بر نوشته کتزیاس کورش به راهنمائی یکی از یاران…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

بررسی روایت هرود توس در مورد سرنوشت کرزوس

چمام که کیبینیم کرزوس  در این داستان به خواست آپلو…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

گشودن ساردیس و سرنوشت کرزوس به روایت هردوتوس

بنا بر نوشته هردوتوس : سربازی پارسی در هنگام در…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

گشودن ساردیس

اسپارتیان خود را در آن هنگام با آرگوسیان در زد…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

جنگ ساردیس

شهر سادیس در دشت پهناوری که رود هرموس از میان…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

شتابیدن کرزوس به ساردیس

علت به خانه فرستادن سربازان و موزدوران آن بود که…

بیشتر بخوانید »