باب نهم در توبه و راه صواب

باب نهم در توبه و راه صواب

شبی خوابم اندر بیابان فید

شبی خوابم اندر بیابان فید فرو بست پای دویدن به…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

قضا زنده ای رگ جان برید

قضا زنده ای رگ جان برید دگر کس به مرگش…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

فرو رفت جم را یکی نازنین

فرو رفت جم را یکی نازنین کفن کرد چون کرمش…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

یکی پارسا سیرت حق پرست

یکی پارسا سیرت حق پرست فتادش یکی خشت زرین به…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

میان دو تن دشمنی بود و جنگ

میان دو تن دشمنی بود و جنگ سر از کبر…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

شبی خفته بودم به عزم سفر

شبی خفته بودم به عزم سفر پی کاروانی گرفتم سحر…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

ز عهد پدر یادم آید همی

ز عهد پدر یادم آید همی که باران رحمت بر…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

یکی برد بر پادشاهی ستیز

یکی برد بر پادشاهی ستیز به دشمن سپردش که خونش…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

یکی مال مردم به تلبیس خورد

یکی مال مردم به تلبیس خورد چو برخاست لعنت بر…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

همی یادم آید ز عهد صغر

همی یادم آید ز عهد صغر که عیدی برون آمدم…

بیشتر بخوانید »