باب نهم در توبه و راه صواب

باب نهم در توبه و راه صواب

غریب آمدم در سواد حبش

غریب آمدم در سواد حبش دل از دهر فارغ سر…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

الا ای که عمرت به هفتاد رفت

الا ای که عمرت به هفتاد رفت مگر خفته بودی…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

قدم پیش نه کز مَلِک بگذری

قدم پیش نه کز مَلِک بگذری که گر با زمانی…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

شبی در جوانی و طیب نعم

شبی در جوانی و طیب نعم جوانان نشستیم چندی بهم…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

پلیدی کند گربه بر جای پاک

پلیدی کند گربه بر جای پاک چو زشتش نماید بپوشد…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

کهن سالی آمد به نزد طبیب

کهن سالی آمد به نزد طبیب ز نالیدنش تا به…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

به صنعا درم طفلی اندر گذشت

به صنعا درم طفلی اندر گذشت چه گویم کز آنم…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

شبی خوابم اندر بیابان فید

شبی خوابم اندر بیابان فید فرو بست پای دویدن به…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

قضا زنده ای رگ جان برید

قضا زنده ای رگ جان برید دگر کس به مرگش…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

فرو رفت جم را یکی نازنین

فرو رفت جم را یکی نازنین کفن کرد چون کرمش…

بیشتر بخوانید »