قرن

شعرا

زندگی نامه کاتبی نیشابوری

محمد ملقب به شمس الدین فرزند عبدالله معروف به کاتبی…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه اشهری نیشابوری

  حکیم شاپور یا شاهفور ، فرزند محمد از اولاد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ادیب ترمذی

صابر ملقب به شهاب الدین ، فرزند اسماعیل ترمزی مشهور…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه اثیر اخسیکتی

اثیر الدین از شاعران بزرگ سده ششم هجریست و از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه اشرف مراغه ایی

درویش اشرف ، فرزند ابوعلی حسین مراغه ای از سخنوران…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حسن دهلوی

حسن  دهلوی – سعدی هندوستان – از شاعران بزرگ پارسی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه همام تبریزی

خواجه همام الدین تبریزی از مشاهیر شعرای آذربایجان ویکی از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه معزی نیشابوری

امیر الشعرا از شاعران زبان آور و نامبردار خراسان است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه قطران تبریزی

قطران تبریزی از مشاهیر شاعران ایران در قرن پنجم هجری…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه عنصری

عنصری  سرآمد سخنوران پارسی در دربار محمود و مسعود غزنوی…

بیشتر بخوانید »