شعرا

شعرا

زندگی نامه شفائی اصفهانی

حسن ملقب به شرف الدین ، معروف به حکیم شفائی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه دقیقی سمرقندی

محمد مکنی به ابو منصور فرزند احمد از شعرای گرانمایه…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شوریده شیرازی

محمد تقی ملقب به فصیح الملک ، فرزند عباس به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه دهقان سامانی

میرزاابوالفتح خان ملقب به سیف الشعرا از سخنوران خوش ذوق…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شوکت بخارائی

محمد فرزند اسحاق از شاعارن وارسته دوره صفویه است پدرش…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رحمت شیرازی

میرزا عبدالله پسر میرزا محمود حکیم ، پسر میرزا شفیع…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شیدای اصفهانی

محمد علی از سخنوران نکته سنج و شیرین بیان اصفهان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رشید بلخی

ملقب به رشید الدین مشهور به رشید وطواط فرزند عبد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شیدای سنندجی

میرزا عبدالباقی فرزند میرزا محمد حسین از بزرگزادگان کردستان بود…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رفیق اصفهانی

ملا حسین از شاعران چیره دست اصفهان بود وی در…

بیشتر بخوانید »