رزم ايرانيان و تورانيان

رزم ايرانيان و تورانيان

گرفتن بهرام کبوده را

سپهبد چو لشکر برو گرد شد ز آتش براه گر…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

تنگ شدن ایرانیان از برف

ازان پس خبر شد بافراسیاب که شد مرز توران چو…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

لشکر کشیدن توس به کاسه‏رود و کشته شدن پلاشان از دست بیژن

سه روزش درنگ آمد اندر چرم چهارم بر آمد ز…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

کشته شدن فرود

چو خورشید تابنده شد ناپدید شب تیره بر چرخ لشکر…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

جنگ بیژن با فرود

چنین گفت شاه جوان با تخوار که آمد بنوّى یکى…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رزم گیو با فرود

همى گفت و جوشن همى بست گرم همى بر تنش…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

جنگ توس با فرود

خروشى بر آمد ز ایران سپاه ز سر بر گرفتند…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

کشته شدن زراسپ از دست فرود

چنین گفت پس پهلوان با زرسپ که بفروز دل را…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

کشته شدن ریونیز بر دست فرود

بیامد دگر باره داماد طوس همى کرد گردون برو بر…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

باز آمدن بهرام نزد توس

چو بهرام برگشت با طوس گفت که با جان پاکت…

بیشتر بخوانید »