رزم ايرانيان و تورانيان

جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پیروز نامه نوشتن کى‏خسرو به کاوس

بفرمود تا پیش او شد دبیر بیاورد قرطاس و مشک…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

شبیخون کردن افراسیاب بر کى‏خسرو و شکست یافتن

سپهدار ترکان چو شب در شکست میان با سپه تاختن…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

باز آمدن کاوس و خسرو به پارس

ز یزدان چو شاه آرزوها بیافت ز دریا سوى خان…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

زارى کردن لهاک و فرشیدورد بر پیران

ز کوه کنابد همان دیده‏بان بدید آن شگفتى و آمد…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم زنگه‏شاوران با اوخاست

بهشتم ز گردان ناماوران بشد ساخته زنگه شاوران‏ که همرزمش…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رسیدن افراسیاب به گنگ‏ دژ

چو زان روى جیحون شد افراسیاب چو باد دمان تیز…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پیک فرستادن خاقان چین نزد کى‏خسرو

چو آگاهى آمد بما چین و چین ز ترکان و…

بیشتر بخوانید »