داستان رستم و سهراب

داستان رستم و سهراب

آمدن رستم به شهر سمنگان‏

چو نزدیک شهر سمنگان رسید خبر زو بشاه و بزرگان…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

آمدن رستم به نخجیرگاه‏

ز گفتار دهقان یکى داستان بپیوندم از گفته باستان‏ ز…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

آغاز داستان سهراب‏

اگر تند بادى براید ز کنج بخاک افگند نارسیده ترنج‏…

بیشتر بخوانید »