بهرام گور

بهرام گور

نامه بهرام گور نزد برادرش- نرسى و ایرانیان

چو شد کار توران زمین ساخته دل شاه ز اندیشه…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

گریختن بهرام گور از هندوستان با دختر شنگل

چو بهرام با دخت شنگل بساخت زن او را همى…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

آمدن بهرام با نعمان نزد پدرش- یزدگرد

پدر آرزو کرد بهرام را چه بهرام خورشید خود کام…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان کودک موزه‏گر با شیر و رواکردن بهرام گور، مى را

برین گونه بگذشت سالى تمام همى داشتى هر کسى مى…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بازگشتن بهرام گور به ایران زمین

چو شد ساخته کار آتشکده همان جاى نوروز و جشن…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

تاختن شنگل پس بهرام گور و شناختن او

سوارى ز قنّوج تازان برفت بآگاهى‏ء رفتن شاه تفت‏ که…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بند کردن یزدگرد بهرام را و باز آمدن او به نزد منذر

چنان بد که یک روز در بزمگاه همى بود بر…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

ویران کردن موبد بهرام گور ده را و باز آباد کردنش

بیامد سوم روز شبگیر شاه سوى دشت نخچیر گه با…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

اندرزنامه نوشتن بهرام گور به کار کارداران خود

سیوم روز بزم ردان ساختند نویسنده را پیش بنشاختند بمى…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

پذیره شدن ایرانیان، شاه بهرام گور را

چو آگاهى آمد بایران که شاه بیامد ز قنّوج خود…

بیشتر بخوانید »