بهرام گور

بهرام گور

آگاهى یافتن بهرام‏گور از مردن پدرش

پس آگاهى آمد ببهرام گور که از چرخ شد تخت…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

یافتن بهرام گور، گنج جمشید را

دگر هفته آمد بنخچیرگاه خود و موبدان و ردان سپاه‏…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

پرسش و پاسخ فرستاده رومى با موبدان ایران

سپهبد فرستاده را پیش خواند بران نامور پیشگاهش نشاند چو…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بازگشتن شنگل از ایران به هندوستان

بیامد ز میدان چو تیر از کمان بر دختر خویش…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

نامه نوشتن ایرانیان به منذر و پاسخ آن

چو ایرانیان آگهى یافتند یکایک سوى چاره بشتافتند چو گشتند…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

رفتن بهرام گور به نخجیر و خواستن دختران برزین دهقان

بروز سدیگر برون رفت شاه ابا لشکر و ساز نخچیر…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بدرود کردن بهرام گور فرستاده قیصر را

چو خورشید بر چرخ بنمود دست شهنشاه بر تخت زرّین…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

بخشیدن بهرام گور، خراج به دهقانان

چو باز آمد از راه بهرامشاه بآرام بنشست بر پیش…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

آمدن بهرام‏گور در جهرم و رفتن ایرانیان به نزد او

خود و شاه بهرام با راى زن نشستند و گفتند…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

هنر نمودن بهرام گور به نخجیر

بهشتم بیامد بدشت شکار خود و روز به با سوارى…

بیشتر بخوانید »