خسرو پرویز

خسرو پرویز

در انگیزه خراب شدن شهر رى

برآمد برین روزگارى دراز نبد گردیه را بچیزى نیاز چنین…

بیشتر بخوانید »
خسرو و شيرين

گفتار اندر داستان خسرو و شیرین

کهن گشته این نامه باستان ز گفتار و کردار آن…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه فرستادن خسرو پرویز به قیصر روم

چو آمد بران شارستان شهریار سوار آمد از قیصر نامدار…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

آگاهى یافتن خسرو پرویز از کار بهرام و نامه نوشتن به خاقان

چنین تا خبرها بایران رسید بر پادشاه دلیران رسید که…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

درخواست بخشش گردیه از خسرو پرویز به شهر رى

چنین تا بیامد مه فوردین بیاراست گلبرگ روى زمین‏ جهان…

بیشتر بخوانید »
خسرو و شيرين

رفتن خسرو به شکار و دیدن شیرین و فرستادن به شبستان خود

چنان بُد که یک روز پرویز شاه همى آرزو کرد…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

پاسخ نامه خسرو از قیصر

دبیر جهان دیده را پیش خواند بران پیشگاه بزرگى نشاند…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

سپاه آراستن خاقان چین

ازان پس چو بشنید بهرام گرد کز ایران بخاقان کسى…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

بخش کردن خسرو پادشاهى خود و سپاه فرستادن به مرزهاى ایران

از ان پس چو گسترده شد دست شاه سراسر جهان…

بیشتر بخوانید »
خسرو و شيرين

پند دادن بزرگان، خسرو را

چو آگاهى آمد ز خسرو براه بنزد بزرگان و نزد…

بیشتر بخوانید »