خسرو پرویز

خسرو پرویز

فرستادن خاقان، تورگ را از پس گردیه و کشتن گردیه، او را

ز لشکر بسى زینهارى شدند بنزدیک خاقان بزارى شدند برادر…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

گفتار اندر بزرگى خسرو پرویز

کنون از بزرگى خسرو سخن بگویم کنم تازه روز کهن‏…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

شبیخون کردن بهرام چوبینه بر سپاه خسرو و گریختن خسرو پرویز

و زین روى بنشست بهرام گرد بزرگان برفتند با او…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

سپاه کشیدن خسرو به سوى آذرآبادگان

بهشتم بیاراست خورشید چهر سپه را بکردار گردان سپهر ز…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه نوشتن گردیه به برادر

چو پیروز شد سوى ایران کشید بر شهریار دلیران کشید…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

در بیدادى کردن خسرو و ناسپاسى سپاه او

بدان نامور تخت و جاى مهى بزرگى و دیهیم شاهنشهى‏…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

گریختن خسرو پرویز به روم

ز لشکر گزین کرد بهرام شیر سپاهى جهانگیر و گرد…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

جنگ پهلوانان خسرو با بهرام چوبینه

چو برزد ز دریا درفش سپید ستاره شد از تیرگى…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

کشتن خسرو بندوى را به خون پدرش هرمز

ازان پس بآرام بنشست شاه چو برخاست بهرام جنگى ز…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

برگشتن سپاه ایران از خسرو و رها کردن شیرویه از بند

چو آگاه شد زان سخن شهریار همى داشت آن کار…

بیشتر بخوانید »