ساسانیان

خسرو پرویز

گریختن بهرام چوبینه از پیش خسرو و رسیدن نزد خاقان چین

چو خورشید روشن بیاراست گاه طلایه بیامد ز نزدیک شاه‏…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

کشته شدن گستهم به دست گردیه به چاره خسرو پرویز و گردوى

چنین تا بر آمد برین چند گاه ز گستهم پر…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

رها کردن سران شیرویه را از بند

بدانست هم زاد فرخ که شاه ز لشکر همه زو…

بیشتر بخوانید »
فرخ زاد

پادشاهى فرخ زاد

ز جهرم فرخ زاد را خواندند بران تخت شاهیش بنشاندند…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

نامه نوشتن اردوان به پسر خود بهمن

چو شب روز شد بامداد پگاه بفرمود تا باز گردد…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

گوى زدن شاپور و شناختن او را پدر

بیامد بشبگیر دستور شاه همى کرد کودک بمیدان سپاه‏ یکى…

بیشتر بخوانید »
بهرام

پادشاهى بهرام اورمزد

چو بهرام بنشست بر تخت زر دل و مغز جوشان…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

نامه‏هاى شاپور به پادشاهان دور و نزدیک و گزارش دادن گرفتارى قیصر به دست شاپور

چو شب دامن روز اندر کشید درفش خور آمد ز…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

آمدن بهرام با نعمان نزد پدرش- یزدگرد

پدر آرزو کرد بهرام را چه بهرام خورشید خود کام…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان کودک موزه‏گر با شیر و رواکردن بهرام گور، مى را

برین گونه بگذشت سالى تمام همى داشتى هر کسى مى…

بیشتر بخوانید »