سخن بزرگان

سخن بزرگان

ارد بزرگ : برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : هیچ اهرمی همچون بردباری و امید نمی تواند مشکلات را از پیش پایت بر دارد

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : بازده روزهای سخت ، بسیار بیشتر از دوران سرخوشی ست

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : نرمش و سازگاری با گیتی از هر کمین دلهره آوری ، رهایی مان خواهد بخشید

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنها در حال پرواز باشد

.

بیشتر بخوانید »