سخن بزرگان

سخن بزرگان

ابوریحان ببِرونی : تعصب چشم های بینا را نابینا و گوش های شنوا را ناشنوا می کند .

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد .

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : تنها مبارزه با ناراستی ها به ما ارزش داده و هم زیستی با تباهی سرافکندگی به دنبال دارد .

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : چه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را بر نمی تابند آنها در نهایت یا به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را آشکارا بب

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : سربازان تنها نگاهبان مردم امروز کشور خویش نیستند آنها دستاوردهای پیشینیان و سرمایه آیندگان را نیز پاس می دارند .

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : میان اشک مرد و زن فاصله و بازه ای از آسمان تا زمین است .

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : زاد روز ما با تاری نادیدنی به هزاران زاد روز دیگر گره خورده است ، مرگ هم زاد روزیست همانند زاده شدن که بدرودی است به جهانی دیگر

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : آنکه برای بهروزی آدمیان تلاش می کند و راه درست را نشان می دهد بارها و بارها می زید و تا یاد و سخنش جاریست او زاده می شود و باز هم .

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : دیگران خیلی زود بازخورد رفتار ما را نشان می دهند . درستی و نادرستی کردارمان را در نگاه و سخن دیگران خواهیم یافت .

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

ارد بزرگ : وقتی ناگهان رخداد مهمی از درون دیوان سالاری کشور به رسانه ها کشیده می شود ، نکته بسیار مهم تری از دید همگان پنهان می گردد .

.

بیشتر بخوانید »