باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت نادان

را به از خاموشی نیست وگر این مصلحت بدانستی نادان…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت کارها به صبر برآی

کارها به صبر برآید و مستعجل بسر درآید . به…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت هر آنچه زود برآید ، دیر نپای

هر آنچه زود برآید ، دیر نپاید . خاک مشرق…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت ناتوانی

هر که د رحال توانایی نکویی نکند در وقت ناتوانی…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت حریص با جهانی گرسنه

ده آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت عقل

همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت با مردم سهل خوی دشخوار مگوی

چون در امضای کاری متردد باشی آن طرف اختیار کن…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت حذر کن زانچه دشمن گوید

نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست . ولیکن شنیدن رواست تا…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت پادشاه بی حلم و دانشمند بی علم

دو کس دشمن ملک و دینند : پادشاه بی حلم…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت بنی آدم

پادشه باید که تا بحدی خشم بر دشمنان نراند که…

بیشتر بخوانید »