باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت ضعیفی

ضعیفی که با قوی دلاوری کند یار دشمن است در…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت پنجه بر شیر زدن

پنجه بر شیر زدن و مشت بر شمشیر کار خردمندان…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت بدان

هر که با بدان نشیند نیکی نبیند . گر نشیند…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت داناتر

هر که با داناتر از خود بحث کند تا بدانند…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت بزرگان ستیز

هر که با بزرگان ستیزد خون خود ریزد. خویشتن را…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت بصیرت

نه هر که بصیرت نکوست سیرت زیبا دروست ، کار…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت شب قدر بی قدر بودی

اگر شبها همه قدر بودی ، شب قدر بی قدر…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت درست

نه هر که در مجادله چست در معامله درست .…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت بی مغز

از تن بی دل طاعت نیاید و پوست بی مغز…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت عیب نهانی

مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که مرایشان را رسوا…

بیشتر بخوانید »