قرن سیزده هجری – 1164 الی 1261 شمسی

شعرا

زندگی نامه الفت کاشانی

میرزا محمد قلی از شاعران دوره فتحعلی شاه قاجار است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه منصف شیرازی

محمد زمان خان معروف به منصف قاجار پسر فضلعلی خان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ناطق اصفهانی

محمد صادق از شعرای چیره دست اصفهان این شاعر جادو…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه واله داغستانی

علی قلی خان فرزند محمد علی خان معروف به واله…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه هدایت طبرستانی

رضا قلی خان معروف به لله باشی فرزند محمد هادی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه همای شیرازی

رضا قلی خان از سخنوران برجسته دوره قاجاریه است .…

بیشتر بخوانید »