قرن سیزده هجری – 1164 الی 1261 شمسی

شعرا

زندگی نامه میرزا عبد الوهاب اصفهانی متخلص به نشاط

میرزا عبد الوهاب اصفهانی متخلص به نشاط  در سال ۱۱۷۵…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه میرزا محمد شفیع شیرازی متخلص به وصال

میرزا محمد شفیع شیرازی متخلص به وصال از شاعران نامی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فتحعلی خان کاشانی متخلص به صبا

شاعران دوره بازگشت ، سعی داشتند شیوه و سبک شاعری…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه میرزا حبیب الله شیرازی متخلص به قاآنی

میرزا حبیب الله شیرازی ، متخلص به قاآنی در بیست…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فروغی بسطامی

میرزا عباس ، فرزند آقا موسی بسطامی در سال  1177…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه محمود خان صبای کاشانی

محمود خان فرزند محمد حسین خان عندلیب و نوه فتحعلی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه الفت کاشانی

میرزا محمد قلی از شاعران دوره فتحعلی شاه قاجار است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه منصف شیرازی

محمد زمان خان معروف به منصف قاجار پسر فضلعلی خان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ناطق اصفهانی

محمد صادق از شعرای چیره دست اصفهان این شاعر جادو…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه واله داغستانی

علی قلی خان فرزند محمد علی خان معروف به واله…

بیشتر بخوانید »