کی کاووس

سیاوش

سگالش افراسیاب با مهتران‏

چو بگذشت نیمى ز گردان سپهر درخشنده خورشید بنمود چهر…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

پرسیدن افرسیاب موبدان را از خواب‏

هر آن کس کزین دانش آگه بود پراگنده گر بر…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

خواب دیدن افراسیاب و ترسیدن‏

چو یک پاس بگذشت از تیره شب چنانچون کسى راز…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

پاسخ نامه سیاوش از کى‏کاوس‏

چو نامه بر شاه ایران رسید سر تاج و تختش…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

نامه سیاوش به کاوس‏

سیاوش در بلخ شد با سپاه یکى نامه فرمود نزدیک…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

لشگر کشیدن سیاوش‏

و زان پس خروشیدن ناى و کوس برآمد بیامد سپهدار…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

آگاهى یافتن کاوس از آمدن افراسیاب‏

بمهر اندرون بود شاه جهان که بشنید گفتار کار آگهان‏…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

بخشش جان سودابه خواستن سیاوش از پدر

چهارم بتخت کیى بر نشست یکى گرزه گاو پیکر بدست‏…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

گذشتن سیاوش بر آتش‏

پر اندیشه شد جان کاوس کى ز فرزند و سودابه…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

پرسیدن کاوس کار بچگان را

ازان پس نگه کرد کاوس شاه کسى را که کردى…

بیشتر بخوانید »