کیخسرو

رزم ايرانيان و تورانيان

رسیدن فریبرز به کوه هماون

چو خورشید بر گنبد لاژورد سراپرده زد ز دیباى زرد…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رفتن خاقان چین به دیدن سپاه ایران

چو خورشید بر چرخ گنبد کشید شب تار شد از…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

آگاهى یافتن گودرز از آمدن رستم

سپهدار گودرز بر تیغ کوه بر آمد برفت از میان…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

سگالش ایرانیان از کار خود

چو بر گنبد چرخ رفت آفتاب دل طوس و گودرز…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

آمدن خاقان چین به هماون

چو پیران بنزدیک لشکر رسید در و دشت از سمّ…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

فرستادن افراسیاب، خاقان و کاموس را به یارى پیران

چو خورشید بر زد ز خرچنگ چنگ بدرّید پیراهن مشک…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

دیدن توس، سیاوش را به خواب

شبى داغ دل پر ز تیمار طوس بخواب اندر آمد…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

آگاهى یافتن کى‏خسرو از کار سپاه

ازان پس چو آمد بخسرو خبر که پیران شد از…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

شبیخون کردن ایرانیان

رسید این سگالش بگودرز و طوس سر سرکشان خیره گشت…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

آمدن پیران از پى ایرانیان به کوه هماون

چو خورشید زان چادر قیرگون غمى شد بدرّید و آمد…

بیشتر بخوانید »