کیخسرو

رزم ايرانيان و تورانيان

آگاهى یافتن خاقان از کشته شدن کاموس

کنون اى خردمند روشن روان بجز نام یزدان مگردان زبان‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

کشته شدن کاموس به دست رستم

تهمتن ز الواى شد دردمند ز فتراک بگشاد پیچان کمند…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

کشته شدن الوا به دست کاموس

بر آمد ز هر دو سپه بوق و کوس زمین…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

سپاه آراستن تورانیان و ایرانیان

ز خورشید چون شد جهان لعل فام شب تیره بر…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

پرسیدن پیران از آمدن رستم

بیامد پر اندیشه و روى زرد بپرسید زان نامداران مرد…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رزم رستم با اشکبوس

دلیرى کجا نام او اشکبوس همى بر خروشید بر سان…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

سپاه آراستن تورانیان و ایرانیان

چو از کوه بفروخت گیتى فروز دو زلف شب تیره…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رسیدن رستم نزدیک ایرانیان

چو گردون تهى شد ز خورشید و ماه طلایه برون…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رزم کردن گیو و توس با کاموس

چو خورشید زد پنجه بر پشت گاو ز هامون بر…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

سگالش پیران با خاقان چین

چو لشکر پدید آمد از دیده‏گاه بشد دیده‏بان پیش توران…

بیشتر بخوانید »