کیخسرو

جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آمدن کى‏خسرو به پیش گنگ‏دژ

سیم هفته کى‏خسرو آمد بگنگ شنید آن غوغاى و آواى…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم کى‏خسرو با شاه مکران و کشته شدن شاه مکران

بیامد چو نزدیک مکران رسید ز لشکر جهان دیده‏اى برگزید…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

دیدن گودرز کى‏خسرو را به خواب

چنان دید گودرز یک شب بخواب که ابرى بر آمد…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

پاسخ دادن کى‏خسرو زال را

چو بشنید خسرو ز دستان سخن یکى دانشى پاسخ افگند…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رفتن بیژن از پس گستهم

کمر بست و برساخت مر جنگ را بزین اندر آورد…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

پیمان کردن گودرز و پیران به جنگ یازده رخ

چو روى زمین شد برنگ آبنوس برآمد ز هر دو…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آگاهى یافتن کى‏خسرو از آمدن افراسیاب به جنگ او

چو آگاه شد شهریار جهان ز گفتار بیدار کار آگهان‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آمدن جهن به پیام افراسیاب

دگر روز چون خور بر آمد ز راغ نهاد از…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

در گذشتن کى‏خسرو از آب زره

چو آمد بنزدیک آب زره گشادند گردان میان از گره‏…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

رفتن گیو به توران به جستن کى‏خسرو

چو خورشید رخشنده آمد پدید زمین شد بسان گل شنبلید…

بیشتر بخوانید »