کیخسرو

کیخسرو

گشادنامه دادن خسرو توس را

چو گودرز بنشست برخاست طوس بشد پیش خسرو زمین داد…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم رهام با بارمان

به پنجم چو رهّام گودرز بود که با بارمان او…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم دو سپاه به انبوه

چو خورشید بر زد سر از برج گاو ز هامون…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

نامه افراسیاب به کى‏خسرو

سپهدار ترکان ازان انجمن گزین کرد کار آزموده دو تن‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آمدن کاوس و خسرو نزدیک هوم

پر اندیشه شد زان سخن شهریار بیامد بنزدیک پرهیزگار چو…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

دادن کى‏خسرو پادشاهى به لهراسب

ز کار بزرگان چو پردخته شد شهنشاه زان رنجها رخته…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم بیژن با رویین

ششم بیژن گیو و رویین دمان بزه بر نهادند هر…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گریختن افراسیاب

چو نیمى ز تیره شب اندر گذشت سپهر از بر…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

جنگ ایرانیان با تورانیان

ز رستم چو بشنید خسرو سخن یکى دیگر اندیشه افگند…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گرفتار شدن افراسیاب بار دیگر و کشته شدن او و گرسیوز

زبان دو مهتر پر از گفت و گوى روان پرستنده…

بیشتر بخوانید »