کیخسرو

رزم ايرانيان و تورانيان

باز آمدن گودرز به نزد پهلوانان ایران

همه کینه جویان پرخاش جوى ز بالا بلشکر نهادند روى‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم براه با کهرم

دهم برته با کهرم تیغ زن دو خونى و هر…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم کردن کى‏خسرو بار دیگر با افراسیاب

سپیده دمان گاه بانگ خروس ز درگاه برخاست آواى کوس‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

فرستادن کى‏خسرو بندیان را با گنج نزد کاوس

ازان شاد شد شاه و بنواختشان یکایک باندازه بنشاختشان‏ در…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

سپردن پیران کى‏خسرو را به شبانان‏

شبانان کوه قلا را بخواند و زان خرد چندى سخنها…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

خواندن ایرانیان زال و رستم را

چو یک هفته بگذشت ننمود روى بر آمد یکى غلغل…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

زارى کردن لهاک و فرشیدورد بر پیران

ز کوه کنابد همان دیده‏بان بدید آن شگفتى و آمد…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم گودرز با پیران

چو از روز نه ساعت اندر گذشت ز ترکان نبد…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پناه گرفتن افراسیاب در گنگ بهشت

شب تیره چون روى زنگى سیاه کس آمد ز گستهم…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پاسخ نامه خسرو از کاوس شاه

و ز آن پس بیامد خرامان دبیر بیاورد قرطاس و…

بیشتر بخوانید »