حافظ

دیوان حافظ

سخن اهل دل

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

فروغ حسن

ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما آب روی…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

گوشه نشینان

کنون که بر کف گل جام باده صاف است به…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

چشم شهلا

میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت خوش…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

پرتوی روی حبیب

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست در غنچه‌ای…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

بنده پیر خرابات

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست در حق ما…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

خیال روی تو

خیال روی تو در هر طریق همره ماست نسیم موی…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

باده ناب

می‌دمد صبح و کله بست سحاب الصبوح الصبوح یا اصحاب…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

راه عشق

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است وقت…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

آب زندگانی

چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت حقوق خدمت ما…

بیشتر بخوانید »