متن کامل شاهنامه فردوسی

خسرو پرویز

فرستادن خسرو خراد برزین را به نزد خاقان و چاره کردن او از کشتن بهرام چوبینه را

چو آگاهى آمد بشاه بزرگ که از بیشه بیرون خرامید…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

زادن شیرویه ، پسر خسرو به مرغوا

چو بر پادشاهیش شد پنج سال بگیتى نبودش سراسر همال‏…

بیشتر بخوانید »
خسرو و شيرين

کشتن شیرین، مریم را و بند کردن خسرو شیروى را

ازان پس فزون شد بزرگى شاه که خورشید شد آن…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

نامه یزدگرد به ماهوى سورى و به مرزبانان خراسان

دبیر جهان دیده را پیش خواند دل آگنده بودش همه…

بیشتر بخوانید »