متن کامل شاهنامه فردوسی

اسکندر

رفتن اسکندر به نزدیک فغفور چین

و زان روى لشکر سوى چین کشید سر نامداران بیرون…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

آگاهى یافتن اردوان از کار گلنار و اردشیر

چنان بد که بى‏ماه روى اردوان نبودى شب و روز…

بیشتر بخوانید »
شاپور

زادن شاپور اردشیر

بدل گفت موبد که بد روزگار که فرمان چنین آمد…

بیشتر بخوانید »
اورمزد

اندرز کردن اورمزد و مردن

چو دانست کز مرگ نتوان گریخت بسى آب خونین ز…

بیشتر بخوانید »