متن کامل شاهنامه فردوسی

بهرام چوبینه

کشتن دد، دختر خاقان را

چو چندى بر آمد برین روزگار شب و روز آسایش…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه نوشتن گردیه به خسرو و خواستن خسرو پرویز او را

دوات و قلم خواست ناباک زن ز هر گونه انداخت…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

در بیدادى کردن خسرو و ناسپاسى سپاه او

بدان نامور تخت و جاى مهى بزرگى و دیهیم شاهنشهى‏…

بیشتر بخوانید »
فرخ زاد

پادشاهى فرخ زاد

ز جهرم فرخ زاد را خواندند بران تخت شاهیش بنشاندند…

بیشتر بخوانید »