متن کامل شاهنامه فردوسی

خسرو پرویز

فرستادن خراد برزین قلون را به نزد بهرام چوبینه

و زان روى بهرام شد تا بمرو بیاراست لشکر چو…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

نامه نوشتن خسرو به قیصر و پاسخ قیصر و خواستن او دار مسیح

بقیصر یکى نامه فرمود شاه که بر نِه سزاوار شاهى…

بیشتر بخوانید »
شيرويه

گرفتار شدن خسرو پرویز به دست پسرش- شیرویه

همى بود خسرو بران مرغزار درخت بلند از برش سایه…

بیشتر بخوانید »
یزدگرد سوم

نامه دیگر یزدگرد

یکى نامه بنوشت دیگر بطوس پر از خون دل و…

بیشتر بخوانید »