داستان رستم و سهراب

داستان رستم و سهراب

لشکر کشیدن کاوس با رستم‏

دگر روز فرمود تا گیو و طوس ببستند شبگیر بر…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

خشم گرفتن کاوس بر رستم‏

گرازان بدرگاه شاه آمدند گشاده دل و نیک خواه آمدند…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

نامه کاوس به رستم و خواندن او از زابلستان‏

یکى نامه فرمود پس شهریار نوشتن بر رستم نامدار نخست…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

گرفتن سهراب دژ سپید را

چو خورشید بر زد سر از تیره کوه میان را…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

نامه گژدهم به نزدیک کاوس‏

چو بر گشت سهراب گژدهم پیر بیاورد و بنشاند مردى…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

رزم سهراب با گردآفرید

چو آگاه شد دختر گژدهم که سالار آن انجمن گشت…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

رسیدن سهراب به دژ سپید

جهانجوى چون نامه شاه خواند ازان جایگه تیز لشکر براند…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

فرستادن افراسیاب بارمان و هومان را به نزدیک سهراب‏

خبر شد بنزدیک افراسیاب که افگند سهراب کشتى بر آب‏…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

زادن سهراب از مادرش تهمینه‏

چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه یکى پورش آمد…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و سهراب

آمدن تهمینه دختر شاه سمنگان به نزد رستم‏

چو یک بهره از تیره شب در گذشت شباهنگ بر…

بیشتر بخوانید »