خسرو پرویز

خسرو پرویز

گریختن خسرو پرویز به روم

ز لشکر گزین کرد بهرام شیر سپاهى جهانگیر و گرد…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

جنگ پهلوانان خسرو با بهرام چوبینه

چو برزد ز دریا درفش سپید ستاره شد از تیرگى…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

کشتن خسرو بندوى را به خون پدرش هرمز

ازان پس بآرام بنشست شاه چو برخاست بهرام جنگى ز…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

برگشتن سپاه ایران از خسرو و رها کردن شیرویه از بند

چو آگاه شد زان سخن شهریار همى داشت آن کار…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

گریختن خسرو به روم و کشته شدن پدر او- هرمزد

و زان جایگه شد بپیش پدر دو دیده پر از…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

جنگ سوم خسرو پرویز با بهرام چوبینه و گریختن بهرام

هم آنگه ز کوه اندر آمد سپاه جهان شد ز…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

سر پیچیدن گستهم از خسرو پرویز و خواستن او گردیه را

و زان پس بسوى خراسان کسى گسى کرد و اندرز…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

آگه شدن خسرو از کار سپاه

همان زاد فرخ بدرگاه بر همى بود و کس را…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

رفتن خسرو به روم

چو بهرام رفت اندر ایوان شاه گزین کرد زان لشکر…

بیشتر بخوانید »
خسرو پرویز

گریختن بهرام چوبینه از پیش خسرو و رسیدن نزد خاقان چین

چو خورشید روشن بیاراست گاه طلایه بیامد ز نزدیک شاه‏…

بیشتر بخوانید »