سخن بزرگان

سخن بزرگان

بزرگمهر : اگر کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت که وی راست فرمان شاه را سبک دارد تیره رای خیره سری بیش نیست

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو ، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : نام جستن بی دلیری میسر نمی گردد ، و زمانه از بددلان بیزار است

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : فرخنده روزگار کسی است که اهرمن او را از راه راست بیرون نبرد و همواره بی گناه زندگی کند

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : برای نادان پیرایه ای سزاورتر و زیباتر از خاموشی نیست

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : کسی که زبانش را از بد گفتن باز دارد ، و دل هیچ کس را به گفتن سخنان زشت نیازارد

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : هرکس گوش نصیحت نیوش داشته باشد ، و دل به آموختن بسپارد ، بسا سخنان سودمند که از دانایان بشنود

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : برای آدمی دشمن دانا از دوست نادان بهتر است

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : در آیین خرد در هر کاری اندیشه باید

.

بیشتر بخوانید »
سخن بزرگان

بزرگمهر : اگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری

.

بیشتر بخوانید »