کیخسرو

رزم ايرانيان و تورانيان

خوار کردن خسرو توس را

چو لشکر بیامد براه چرم کلات از بر و زیر…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

داستان کاموس کشانى

بنام خداوند خورشید و ماه که دل را بنامش خرد…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

بازگشتن ایرانیان به نزد خسرو

چو برزد سر از کوه تابنده شید بر آمد سر…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

کشتن گیو، تژاو را به کین بهرام‏

چو خورشید تابنده بنمود پشت دل گیو گشت از برادر…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

کشته شدن بهرام بر دست تژاو

چو لشکر بیامد بر پهلوان بگفتند با او سراسر گوان‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

بازگشتن بهرام به جستن تازیانه به رزمگاه

دوان رفت بهرام پیش پدر که اى پهلوان یلان سر…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

شکسته شدن ایرانیان به جنگ ترکان‏

چو آمد سر ماه هنگام جنگ ز پیمان بگشتند و…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

درنگ خواستن فریبرز از پیران در جنگ

فریبرز بنهاد بر سر کلاه که هم پهلوان بود و…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

باز خواندن کى‏خسرو توس را

رونده بر شاه برد آگهى که تیره شد آن روزگار…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

شبیخون کردن پیران بر ایرانیان

گزین کرد زان لشکر نامدار سواران شمشیر زن سى هزار…

بیشتر بخوانید »